2008 Boston Marathon

  • Click to open folder:

    April 20 - viewing the race course

  • Click to open folder:

    April 21 - race day